Kulttuurivirta

kirja500

Kulttuurivirta

Kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan syksyllä 2016 käyttöön otetuissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Liedon Kulttuurivirran ensisijaisena tavoitteena ja tarkoituksena on tarjota kaikille esikoulun, peruskoulun ja 2. asteen oppilaille yhdenmukaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet tutustua kotikuntansa kulttuuripalveluihin ja -tarjontaan sekä nostaa nuorten kannalta merkittäviä asioita esiin.

Kulttuurivirta liittyy laaja-alaisesti ja moniammatillisesti kaikkeen opetukseen, ei vain taide- ja taitoaineisiin. Suunnitelma tukee mm. koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden välistä yhteistyötä ja takaa kaikille peruskoulujen oppilaille yhteneväiset käytänteet myös koulutilojen ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen. Kulttuurivirtaan valitut käyntikohteet ja tapahtumat tukevat ja helpottavat omalta osaltaan opettajien työtä ja ovat kiinteänä osana opetussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatustyö yleisesti auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan omia kulttuurisia juuriaan ja arvostamaan, niin yleisesti kuin paikallisestikin, kulttuuriperintöä. Se parantaa myös tutkitusti kouluviihtyvyyttä, tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa luovuutta ja itsetuntoa. Taito ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu. Oleellisena osana kulttuurikasvatus myös lisää paikallisten kulttuuripalveluiden kävijämääriä ja laajentaa yleisö-pohjaa sekä kasvattaa tulevaisuuden kulttuuri- ja taidehyvinvointipalveluiden käyttäjiä.

Osana opetussuunnitelmaa

Tämä suunnitelma on nidottu osaksi Liedon kunnan opetussuunnitelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Rehtorien hyväksyessä Kulttuurivirran tulevaisuuden työkaluksi Liedon kouluissa syksyllä 2018 sovittiin siitä, että koulujen osaksi jää sen opetussuunnitelmaan sitominen sekä pohtiminen mille luokka-asteille kukin palvelu/tuote on sopiva. 

keikka 500

Samalla tehtiin johtavan rehtorin suunnalta ehdotus ”kulttuuriminimistä”, jonka jokainen koulu sitoutuu suorittamaan. Tämä minimi jää koulujen itsensä määriteltäväksi ja se kirjataan tähän suunnitelmaan. Näin toivotaan saatavan aito ja motivoiva kytkös suunnitelman konkreettiseen käyttöön ja toteutukseen arjessa opetuksen tukena.

Suunnitelmassa esiintyvät, palveluita tarjoavat tahot, ovat sitoutuneet siihen, että ne vastaavat toimintojen sisällöstä. Tahot pidättävät kuitenkin oikeuden kieltäytyä toimittamasta palvelua mikäli esim. liiallisen kysynnän tai sesonkikiireiden vuoksi se on mahdotonta.

Päävastuu suunnitelmaan kirjattujen palvelujen käyttämisestä on päiväkodeilla ja kouluilla eli tiedustelut ja varaukset tehdään ajoissa opettajien ja ohjaajien aloitteesta.

Suunnitelman toteutumista seurataan osana opetussuunnitelmien toteutumista sekä sivistyspalveluiden johtoryhmässä.

Liedossa koulut ja esiopetus vierailevat jo nyt vaihtelevasti kunnan kulttuurikohteissa kuten museot ja kirjasto. Myös muut tässä suunnitelmassa mukana olevat tahot tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa eriasteisesti ja vaihdellen. Palveluita ei olla kuitenkaan aiemmin koottu samaan dokumenttiin. Osalla kouluista on myös omia suunnitelmiaan samaan tarkoitukseen, mutta yhtenevää linjaa kunnassa ei ole tehty. Kulttuurivirran tarkoituksena on koota seuraavaksi mainittujen tahojen palveluita kulttuurikasvatussuunnitelmaan: kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kirjasto, Lieto-opisto, Liedon museo, Vanhalinna, Liedon seurakunta ja etsivä nuorisotyö.

Kulttuuripalvelut on koottu palvelukortteihin, joista selviää kunkin tuotteen sisältö, kohderyhmät, saatavuus jne. Suunnitelma tullaan päivittämään nähtyämme tarpeet ja saatuamme kokemusta palveluiden toteuttamisesta kouluilta.